Intelligens og ordblindhed: IT-Hjælper din intelligens

Facts og fordomme om ordblindhed og intelligens.
Ordblinde der bruger IT-Hjælpemidler i dagligdagen, er lige så intelligente som andre.
Bruges der ikke IT-Hjælpemidler i dagligdagen, så bliver IQ scoren lavere.

 

Psykologhjælp til ordblinde i Silkeborg-Psykologpraksis

 

Artiklen “Ordblindhed og intelligens” er relevant for undersøgelsen:
Kortuddannedes barrierer og motivation vedr. opkvalificering.

intelligens og ordblindhed

Hjælp din intelligens

Ordblindes intelligens svarer til andres, når de får IT-Hjælpemidler, instruktion og undervisning, og når de får hjælpen tidligt i livet. Undersøgelser og mine erfaringer peger på, at ordblinde generelt fungerer på samme intellektuelle niveau, som andre når de får den rette hjælp tidligt i livet, og bruger hjælpemidlerne i dagligdagen. Har du ikke fået den rette hjælp, så får du ikke det fulde udbytte af din intelligens.
Forskellen imellem at være klog og intelligent: Det er klogt at bruge, din intelligens fuldt ud ved at bruge IT-hjælpemidler, fordi det er til glæde og gavn for dig og andre. Det er dumt ikke at brug de muligheder der er.

Fordomme og IT-hjælp

Fordommen om, at ordblinde ikke er lige så intelligente som andre, stammer fra tiden inden at IT-hjælpemidlerne til ordblinde blev udviklet. Hvis du ikke bruger IT-hjælpemidler, så risikerer du et dårligere uddannelsesforløb.

Der er risiko for, at du blive opfattet som boglig svag, fordi du ikke klare dig så godt i skolen.
Uden IT-hjælp er det tidskrævende og svært at få ny viden, og du risikerer at blive opfattet som uvidende. Uden IT-hjælp er det svært at tjekke fakta. Derfor risikerer du at blive manipuleret og opfattet som naiv.

Intelligens og indlæring

En intelligens test måler ikke dine læse og skrive evner:
En IQ test består af en række delprøver, der måler forskellige mentale funktioner. Dine evner til at læse og skrive bliver ikke målt i nogle af delprøverne.
Hvad er afgørende for din intelligens?
Der er to forhold, der påvirker dine intellektuelle evner.
1) Din biologiske hjerne og
2) Træningen af din hjerne.
Hjernens fysiske størrelse og biologi kan påvirkes:
Undersøgelser viser at hjernen har en vis plasticitet. Hjernen kan i et vist omfang trænes, så hjernen bliver større og kommer til at fungerer bedre.
Din indlærings evnen kan trænes:
Du kan lære mere effektivt med studieteknik, og du kan forbedre dine sprogkundskaber, så du får adgang til viden fra andre lande.
Intelligens kræver både hjerne og indlæring:
Hverken en god hjerne eller god indlæring er nok i sig selv. Det er kombinationen af de to der er afgørende for din intelligens. Hvis du har en god hjerne som du ikke bruger, så bliver din IQ lav. Din IQ afhænger af din hjerne, din arbejdsindsats og den undervisning, som du modtager. Ordblinde har ydermere behov for IT-hjælp og instruktion.

Intelligens IT-hjælp og ordblindhed

Alle de mentale funktioner, der måles i en IQ test, er indlærte. Men det er også nødvendigt, at have en god hjerne for at lære noget. Du skal kunne læse og skrive for at klare dig godt på en uddannelse. Vi ordblinde skal have IT-hjælp til læsning og skrivning, så vi får de samme muligheder som andre.
Intelligens og ordblindhed:
Vi ordblinde skal bruge IT-hjælp for at lære noget og udvikle os til glæde og gavn for os selv, de nære relationer og samfundet.
Hjernen skal trænes:
Hjernen forandrer sig lige som kroppen gør, alt efter hvordan du behandler den. Hvis hjernen får den rigtige træning, så bliver hjernen og din IQ større. Du skal vide, hvordan du træner, og du skal have de rigtige træningsfaciliteter. Derfor skal du bruge IT-hjælpemidler, og du skal have instruktion i hjælpemidlerne og ordblindeundervisning.
Hjernens biologiske og fysiske funktioner, er afgørende for at kunne lære. En god indlæring kræver en god hjerne. Der er flere hjernefunktioner, der samarbejder, når du skal lære. Ordblinde har svært ved læsning og skrivning, dette gør boglig indlæring meget vanskelig. Med IT-hjælp, instruktion og OBU, kan ordblinde tilegne sig viden og udnytte deres intelligens på lige vilkår med andre. Ingen instruktion svarer til at give en normal læser en instruktionsbog, der er skrevet på et sprog vedkommende ikke kender, fx Russisk.

Praktisk læring og boglig læring.

Boglig og praktisk læring stiller forskellige krav til den måde, man tilegner sig viden på. Tilegnelse af boglig viden, stiller større krav til læsning og skrivning. Praktisk læring har historisk set ikke krævet, at du kan læse og skrive. I århundrede er de forskellige håndværk blevet videreført ved, at sønnen blev oplært af sin far i faderens håndværk. Mesterlære er en god metode til at lære et håndværk og andre praktiske færdigheder. Mesterlæremetoden er ikke tilstrækkelig, når du skal tage en boglig uddannelse. Skriftlig kommunikation er afgørende for læring i et moderne samfund. Abstrakt viden læres hurtigere og mere effektivt gennem bogligt arbejde.

IT-hjælp er nødvendig

Ordblinde er afhængige af mundtlig videns-udveksling, hvis du ikke bruger IT-Hjælp. Du risikerer at blive afhængig af andre, og hvad gør du, hvis der ikke er nogen at spørge? Du kan få viden fra Tv, YouTube og podcast, men den måde at lære på er ikke tilstrækkelig målrettet og effektiv. Det er nødvendigt at mestre skriftsproget for at kunne klare sig selv uden hjælp fra andre. Derfor er IT-hjælp nødvendig for os ordblinde. IT-hjælp gør det muligt at arbejde med læsning og skrivning, og det boglige arbejde forbedrer den mundtlige og skriftlige formuleringsevne. Uden den tilstrækkelige hjælp kommer vi der er ordblinde hurtigt til at fremstå som uvidende og naive.

Hjernens funktioner og IT-hjælp

Intelligens afhænger af hjernens biologiske funktion. Der er flere biologiske hjernefunktioner, der spiller sammen i udviklingen af intelligens, ordblindhed er en af dem. IT-hjælp, instruktion og ordblindeundervisning giver bedre resultater i IQ testen. Det er en hindring for ordblindes intellektuelle udvikling, hvis de ikke får den rigtige og tilstrækkelige hjælp. Ordblindhed er det svage led i kæden af mentale funktioner i hjernen, der er nødvendige for den intellektuelle udvikling. Derfor skal Ordblinde bruge IT-hjælp.
IQ testens delprøver: En intelligenstest består af en række delprøver. Uden IT-hjælp får ordblinde generelt en lavere IQ score på delprøverne, en de kunne have fået med IT-hjælpemidler. Ordblinde, der læser mindre, fordi de ikke bruger IT-Hjælpemidler, læser ikke så mange nye ord som andre. Det er ikke nok at lære nye ord, du skal også vide hvad ordene betyder. Det er nødvendigt, at du kan slå ords betydning op i en ordbog. Uden IT-hjælp er det svært at tilegne sig ny viden og forøge sit ordforråd. IQ scoren i de verbale prøver bliver lavere end scoren kunne have været, hvis der blev brugt IT-hjælp. Ordblinde præsterer lige så godt som andre på intelligenstesten, hvis de får den rigtige og tilstrækkelige hjælp.

Zonen for nærmeste udvikling

Lev Vygotskijs teori om zonen for nærmeste udvikling, bruges ofte i uddannelsessystemet. Pointen er, at det niveau, der undervises på, skal passe til eleven. Zonen for nærmeste udvikling er forskellen imellem det, en person kan på egen hånd, og det personen kan med hjælp fra en anden, der har gode evner på området. Hvis ordblinde bruger IT-hjælp så kan de tilegne sig viden svarende til deres intellektuelle udviklingsniveau. Bruger du ikke IT-hjælpemidler, så kan du ikke arbejde med læsning og skrivning på det intellektuelle niveau, som du vil kunne med IT-hjælpemidler. Uden den rigtige hjælp og støtte, så bliver du understimuleret. Du får ikke udnyttet dit intellektuelle potentiale, du får ikke tilegnet dig så meget viden og så stort et ordforråd, som din intelligens giver dig mulighed for, og andre lægger mærke til det.
Uden hjælp begrænser din ordblindhed dig i din intellektuelle udfoldelse, og det får betydning for din sociale rolle, parforhold, og omgangskreds. Uden den rette hjælp risikerer du også, at komme til at kede dig. Du mangler det modspil, du ønsker, og du bliver valgt fra af dem, der kan matche din intelligens.

Livslang læring og intelligens

IQ testen opgøres ud fra den aldersgruppe, som man ligger inden for. Det betyder, at livslang læring er nødvendig for at have den samme IQ test score over tid. Livslang læring er fx viden og evner, du tilegner dig uden for skolesystemet. Du skal lære at lære, så du kan sætte dig ind i ny viden. Det kræver research og studieteknik. Du skal være omstillingsparat og følge med udviklingen og det kræver, at du kan sætte dig ind i ny viden.

Din IQ skal både holdes ved lige og udvikles

Hvis du ikke vedligeholder din intelligens, så bliver din IQ mindre på samme måde, som din muskelstyrke svinder, hvis du ikke passer din fysiske træning. Du skal udvikle dig intellektuelt for at holde samme IQ niveau.
Ved IQ testning bruger man normtabeller, når din intelligens skal beregnes. Resultaterne fra selve testen (kaldet rå-score) skal omregnes til skalascore ud fra den aldersgruppe som du ligger inden for.
Når man sammenligner to aldersgrupper, så skal den ældste aldersgruppe præstere bedre end den yngre for at opnå samme IQ. Derfor skal du fortsætte med at bruge dine IT-hjælpemidler til at lære nyt.

Udvikling af intelligens

Ordblinde har de samme biologiske muligheder som andre for at udvikle deres intelligens. Intelligens er en disposition, der kan udvikles i større eller mindre grad. Intelligens afhænger af hjernens biologi og funktionsniveau, og den stimulering personen får, samt personens egen indsats. I vores moderne samfund er IT-hjælpemidlerne til ordblinde blevet en faktor for udvikling af din Intelligens.
Uddannelse og IT-hjælp:
Som ordblind skal du bruge IT-hjælpemidler for at få et tilfredsstillende uddannelsesforløb. Uddannelse skaber fundamentet for selvstændig videnstilegnelse. Du får en viden, som du kan bygge videre på, og du lærer at læse dig ind i nye vidensområder. Du får også et større ordforråd og lærer nuancering og differencering, så du bedre kan lave forståelses-kontrol og spørge uddybende eller lave supplerende research. Uddannelse handler om at tilegne sig evner der efterspørges på arbejdsmarkedet.
Den uddannelse man tager, og de evner man tilegner sig, har betydning for din jobsikkerhed og din indkomst. Du skal have en viden der matcher dem, du samarbejder med, og kunne sætte dig ind ny viden for at deltage i gruppearbejde på din uddannelse.

Motivation

Succes med meningsfulde udfordringer giver motivation, og nederlag ødelægger din motivation og lyst til at arbejde med de udfordringer, du ikke kan klare.
IT-hjælp og motivation:
Det er meget vigtigt, at du får IT-hjælpemidler og instruktion så tidligt så muligt. Du skal være fortrolig med IT-udstyret, for at kunne følge med de andre i klassen. Er du først kommet bagud, så er det meget svært at indhente det forsømte. Uden IT-hjælp får du nederlag, og det går ud over din motivation.

Stress, angst og Intelligens

Går du i skole? Og kan du ikke læse og skrive fordi du er ordblind? Så kan det medføre både stress og angst pga. de negative konsekvenser, det har, når du ikke kan løse de boglige opgaver.
Får du ikke de tilstrækkelige IT-hjælpemidler og instruktion tidligt nok, så kan du opleve stress, hver gang du skal løse en opgave, der bare kræver et minimum af læsning eller skrivning. Du lærer hurtigt at afkode hvornår og i hvilke sammenhænge, du bliver mødt af opgaver og krav, som du ikke magter. Du oplever angst for de opgaver og krav der truer, og modvilje i forhold til de situationer, det sker i.

Din IQ kan påvirkes af stress

Ordblinde har ofte et forhøjet stress niveau på grund af de negative konsekvenser, som udfordringerne med læsning og skrivning medfører. Stress ødelægger din koncentration og motivation og, det skader din intellektuelle udvikling. Et højt stress niveau reducerer overblikket, og evnen til indlæring og problemløsning. I menneskets udviklings historie har stress været nødvendigt for at overleve. Stresshormonet adrenalin gør det mulig at yde en ekstra fysisk indsats, fx at løbe i sikkerhed eller klare et rovdyr. Stress hormonet adrenalin gør det muligt, at handle hurtigt og fokuseret for at overleve. Stress er et signal om fare, hvilket tager opmærksomheden, så du ikke kan koncentrere dig om det, du skal lære. Derfor skal stressniveauet reduceres.

Stress og IQ

Et meget højt stressniveau kan resultere i forøgede mængde af hormonet kortisol. Hormonet er giftigt for hjerneområdet Hypokampus der bruges til hukommelse. Hvis Stressniveauet er ekstremt højt, lige som ved PTSD, så vanskeliggøres indlæringen i betydelig grad. Dette ses typisk ved traumatiserede flygtninge.

Enkelte ordblinde har symptomer, der minder om relations-traumer. Symptomerne stammer ofte fra skoletiden. Relationstraumer er kendetegnet ved “flashback”, hvilket opstår når en situation minder om tidligere ubehagelige situationer fx meget ubehagelige nederlag i forbindelse med læsning og skrivning. Sådanne “flashback” tager opmærksomheden, og gør det næsten umuligt at koncentrere sig.

Din indlæring bliver mindre, hvis dit stress niveau er for højt Læs mere

Skolevægring, årsager og løsning

Det er ikke svært at forestille sig, at psykisk belastning kan medføre skolevægring. Det er vigtigt at forstå de psykiske konsekvenser, det kan have, hvis ordblinde børn ikke får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp. Skolevægring skal forebygges, da det er et symptom på alvorlig mistrivsel, og dybt skadeligt for den intellektuelle udvikling hos barnet.

Vanskeligheder med at læse og skrive pga. ordblindhed er ødelæggende for motivationen og giver både stress og angst. Stress og angstniveauet bliver hurtigt så højt, at det går ud over koncentrationsevnen og børnenes indlæring, hvilket skader børnenes intellektuelle udvikling. De psykiske følger af ordblindhed kan både være en direkte følge af ordblindhed som fx, stress og angst, men der kan også være indirekte følger af ordblindhed.

Ordblinde kan blive opfattet som uvidende og naive og blive valgt fra i sociale sammenhænge. Det kan forårsage mistrivsel og skolevægring. I nogle tilfælde er den psykiske belastning så markant, at man ser et forhøjet niveau af selvmords-tanker og symptomer på relations-traumer.

Alarmhjerne

Symptomer på relations-traumer kendes også under betegnelsen “alarmhjerne”. Alarmhjerne opstår som følge af stærkt ubehagelige situationer. Formålet med alarmhjerne er at advare personen imod lignende situationer. Hjernen alarmerer personen ved signaler, der minder om de tidligere ubehagelige situationer.

 

De psykiske og sociale
følger af odblindhed

Social intelligens

Ordblinde har ofte gode sociale ressourcer og er gode til videns-udveksling. Man kan også tale med om mangt og meget. Det kræver langt større viden, hvis du selv skal starte en samtale.

Andre sociale ressourcer kræver boglige færdigheder. De ressourcer er svære at tilegne sig, hvis man ikke bruger IT-hjælpemidler. Det kan fx være sproglige kompetencer i forhold til komplicerede sociale samspil. Her kan der være behov for et mere nuanceret sprogbrug, spørge-teknik og forståelses-kontrol.

IQ testen og analytiske evner

Testen indeholder delprøver, der kræver analytisk tænkning. Ud fra almindelig sund fornuft er evnen til analytisk tænkning en fordel, når man skal løse komplicerede og abstrakte udfordringer. Analytiske færdigheder er fx en fordel, når en person skal afkode det sociale samspil.
Du skal kunne vurdere hvilke informationer, der er relevante, og du skal kunne vurdere de hypoteser, som du handler ud fra. En god dømmekraft kræver et godt beslutningsgrundlag og analytisk tænkning i forhold til de udfordringer, du skal klare.

Forskning i hjernetræning og intelligens

Det er ikke nok at have en god hjerne. Hjernen skal stimuleres for at udvikle sig. Troels W. Kjær har skrevet bogen. “Knivskarp” “Fra normal til genial”, bogen er skrevet i år 2014. Samt bogen “Hjerne Starter” “Sådan træner du din hjerne” fra år 2017. Trænes hjernen på den rigtige måde, så kan hjernens mentale funktioner forbedres. Troels W. Kjærs forskning viser også, at hjernen rent fysisk bliver større med den rette træning. Bruger man ikke sin hjerne i en periode, så forringes hjernens funktionsevne, på samme måde som muskler. Hvis vores muskler ikke trænes så bliver de mindre og svagere. Troels W Kjærs forskning har dokumenteret betydningen af hjernetræning.

At lære hjernetræning

Troels W. Kjær forsker i hjernetræning og skriver blandt andet om, hvordan man får en kniv skarp Hjerne i bogen med samme titel fra år 2014. Det indlysende spørgsmål er, kan man lære noget at Troels W Kjærs bøger, hvis man ikke kan læse dem, fordi man er ordblind? Man kan selvsagt ikke lære noget af bøgerne, hvis man ikke kan læse dem. Derfor skal ordblinde høre bøgerne for at få glæde af bøgerne, fx med IT-hjælpemidler.

Hjernens udvikling tidligt i livet

Troels W. Kjær har dokumenteret, at hjernens udvikling hos børn er afhængig af den stimulation som børnene får. Børn fødes med en overkapacitet af hjerneceller. Når hjernen modnes, er der nogle hjerneceller der styrkes når barnet stimuleres, og andre hjerneceller, går til grunde. Barnets indlæring er afhængig af udviklingen og modningen af barnets hjerne. Stimuleringen af barnet skal tilpasses det udviklingstrin, som barnet er på. Troels W. Kjær giver eksemplet med et dovent øje. Barnet får en klap for det dominante øje, så det “dovne øje” “tvinges til” at udvikle sig. Reelt set er det ikke øjet der udvikler sig, men de hjerneområder (visuel korteks,) der bearbejder signalerne fra øjet.

Hjernens biologiske udvikling forløber i aldersbestemte udviklings perioder. Det gælder både specifikt fx i forhold til visuel korteks, men det gælder også generelt. Hvis barnet ikke lærer bestemte ting inden for et givent aldersinterval, så bliver det meget svært at lære det senere. Børns sprogtilegnelse beskrives i forhold til børns aldersinterval. se fx. milepæle for børns sprogudvikling (sundhed.dk). Børns sprogudvikling er vigtig for børns intellektuelle udvikling. Det sætter både en dagsorden for børnene og deres forældre med hensyn til sprogstimulering og IT-hjælpemidler.

Hvornår skal børn have IT-hjælp?

Den nævnte viden om hjernens tidlige udvikling er afgørende i diskussionen om, hvornår ordblinde børn skal have IT-hjælpemidler. Jeg mener, at børn skal have IT-hjælp, instruktion og ordblindeundervisning O.B.U så tidligt så muligt, af hensyn til deres intellektuelle udvikling. En tidlig indsats vil også forebygge de psykiske følger og sociale konsekvenser som ordblindhed ofte medføre.

IT-hjælp og sprogudvikling:

IT-hjælp giver en øget adgang til boglige ressourcer. IT-hjælp gør det muligt at få læst tekster op, så du kan få indsigt i, hvordan man formulerer sig på skrift.
IT-hjælp understøtter din sprogudvikling mht. ordforråd, og gør det muligt for dig at arbejde med præcis og stringent formulering. Disse evnerne gør også videnstilegnelse mere effektiv, fordi du kan spørge mere præcist og være mere stringent i din research.

Sprogudvikling og ordblindhed

Dit barns sprogudvikling er et vigtigt element i dit barns skolefaglige udvikling. Børn skal støttes i deres sprogudvikling, uanset om de er ordblinde eller ej. Derfor bør du som ordblind forælder forberede dig på den opgave.
Du bør bruge IT-hjælp samt få instruktion og OBU, for at kunne hjælpe dit barn bedst muligt. Dine sproglige færdigheder er vigtige for, at kunne støtte dit barns sprogudvikling.
Arvelighed:
Hvis du er ordblind, så er der en større sandsynlighed for, at dit barn også er ordblindt, fordi ordblindhed er arveligt. Du bør derfor gøre en ekstra indsats i forhold til dit barns sprogudvikling. Tale og udtale er to centrale elementer ved ordblindhed. Læs om ordblindhed og arv på sundhed.dk “Dysleksi er en udviklings-forstyrrelse med nedsat evne til at forarbejde talt og skriftligt sprog og lyde“.

Ordblindhed kan ikke trænes væk

Ordblinde kan træne læsning og skrivning og blive bedre til begge dele, men det kurerer ikke din ordblindhed. Ordblinde har hele deres opmærksomhed fokuseret på at afkode teksten, og går derfor glip af tekstens indhold. Ikke ordblinde har fuld opmærksomhed på afkodning af teksten, når de lærer at læse. Efterhånden som læseprocessen bliver automatiseret, så rettes opmærksomheden mod tekstens indhold. Ikke ordblinde kan stort set bruge hele deres opmærksomhed på forståelse af teksten. Sidstnævnte sker ikke for ordblinde. Ordblinde bliver ved med at have deres fulde opmærksomhed på afkodning af teksten. Selv om ordblinde får læsetræning, så ændrer det forhold sig ikke.
Prioriter din intelligens: Din intellektuelle udvikling bør prioriteres højre end læsetræning. Din tilegnelse af evner og intellektuelle udvikling er vigtigst.

Læseforståelse og ressourceforbrug

Læsetræningen skal være tidsafgrænset, fordi den tid der bruges på læsetræningen, ikke kan bruges på videnstilegnelse. Når der trænes i afkodning af tekst, så må forståelse af teksten ikke have betydning, da det kan medføre stress. Selv om du kan læse og skrive i et vist omfang, så skal du stadigvæk bruge IT-hjælpemidler for at sikre forståelsen af teksten og for at spare tid. Ordblinde har meget svært ved, at forstå indholdet i en tekst, hvis de skal læse teksten med øjnene.
Hvis teksten bliver læst op, så er ordblindes forståelse af teksten lige så god som andres. Hvis du skal tale med nogen om en tekst, så kan den anden høre, om du har forstået teksten. Uden IT-hjælp er tidsforbruget og den psykiske belastning meget højt ved bogligt arbejde. Det ødelægger din motivation og din livskvalitet, og du får mindre tid til vennerne.

Hvorfor giver læsetræning mening?

Ordblinde har ofte den strategi, at de læser teksten flere gange. Den strategi er så automatiseret, at vi ordblinde ikke tænker over strategien.
1) Første gennemlæsning gør det muligt at lave genkendelse af ordbilleder.
2) I anden gennemlæsning genkender man ordbillederne, så man også kan fokusere på indholdet i teksten ved, at hæfter sig ved nøgleordene i teksten. Ud fra nøgleordene i teksten får man en ide om, hvad teksten handler om.
3) Det er først i tredje gennemlæsning, at teksten giver mening. I tredje gennemlæsning sikre man sig, at man har forstået teksten rigtigt.

Læsning kræver hele din opmærksomhed:

Den første afkodning af en tekst kræver altid fuld opmærksomhed, det ændrer sig ikke uanset hvor meget man træner. For at ordblinde kan få mening ud af en tekst, må de først afkode teksten. Som trænet ordblind kan man læse i stavelser og benytte sig af ordgenkendelse. Det kræver fuld opmærksomhed at afkode stavelserne hurtigt efter hinanden og træning i ordgenkendelse. Det kræver, at man kender ordforråd (ordbilleder) der anvendes i teksten. Er man utrænet i det ordforråd, der anvendes i teksten, så er det særdeles svært at læse teksten.
Hver gennemlæsning tager længere tid og kræver flere psykiske ressourcer for en ordblind læser, sammenlignet med ikke ordblinde læsere. Derfor er det meget krævende for ordblinde at læse en tekst med øjnene og få mening ud af teksten. Det er også en meget tidskrævende proces.

Delt opmærksomhed er en illusion

Din opmærksomhed kan kun være et sted af gangen. Du kan flytte dit opmærksomheds-fokus fra det ene til det andet, men du kan ikke fokusere på to forskellige opgaver samtidig. Automatiserede opgaver kræver ikke et konstant opmærksomheds-fokus. Hvis tekstafkodning er automatiseret, så kan opmærksomheden rettes imod forståelse af teksten.

Når ordblinde læser med øjnene, bruges hele opmærksomheden på afkodning af teksten, og det forhold ændrer sig ikke selvom man træner tekstafkodning. Du kan blive bedre til afkodning af tekst, men tekstafkodning vil altid kræve fuld og konstant opmærksomhed for os, der er ordblinde. Ordblinde kan derfor ikke afkode en tekst, og forstå tekstens indhold samtidig.

Ved helt korte tekster på fx 1-2 linjer, kan en gennemlæsning være nok, fordi man kan huske nøgleordene i teksten, og forstå teksten her ud fra. Ved længere tekster er oplæsning nødvendigt. Afkodningen af teksten tager så lang tid og kræver så mange ressourcer, at man mister overblikket, og muligheden for at forstå teksten.

Hvis ordblinde får den samme tekst læst op, så kan de forstå og huske teksten på samme niveau som normal læsere. Ordblinde der kan læse lidt, kan afkode længere tekster. Men udbyttet står ikke mål med indsatsen. Teksten skal læses flere gange, og hver gennemlæsning tager længere tid. Derfor er det stort set umuligt, at følge med på en boglig uddannelse uden IT-hjælp.

Læsning og hukommelse

Hvis du skal sætte dig ind i ny viden gennem læsning, så skal du både kunne afkode og huske teksten. Vi stiller spørgsmål for at finde det frem fra hukommelsen, som vi skal huske. Den viden og de informationer, der er i vores hukommelse, skal være struktureret på en måde, så det kan findes frem. Det er nødvendigt at forstå en tekst for at kunne huske teksten.

Når vi forstår en tekst, bliver den sat ind i en meningsfuld sammenhæng. Denne struktur gør det muligt at genkalde sig den viden vi har tilegnet os. Vi bruger spørgsmål og associationer til af finde det, som vi vil huske.

Læseforståelse og hukommelse

Det er forståelsen af teksten, der gør det muligt at huske det, du har læst. Ved normale læsere bliver tekstafkodningen automatiseret, så man kan fokusere på forståelse af tekstens indhold. Ordblinde kan blive bedre til afkodning af tekst, men afkodningen bliver ikke automatiseret. Ordblinde bliver derfor ved med at fokusere på afkodning af teksten på bekostning af tekstforståelsen.
Ordblinde skal derfor have læst teksten op, for at de kan tilegne sig den viden, som teksten formidler. Når ordblinde skal tilegne sig boglig viden, skal teksten læses op. Opmærksomheden skal frigives fra afkodning af teksten og bruges på at forstå tekstens indhold.

Ordblindhed er arveligt

Derfor er der større sandsynlighed for, at ordblinde børn har ordblinde forældre. Jeg mener, at ordblinde forældre er forpligtet til, at få dokumenteret deres ordblindhed, bruge IT-hjælpemidler, og få instruktion og undervisning. Forældrene er rollemodeller for deres børn, det ansvar skal forældrene tage på sig. Der er mange ordblinde forældre, der oplever, at deres ordblinde børn ikke vil bruge IT-hjælpemidler. Mange af de forældre er selv ordblinde, og vil ikke bruge IT-hjælpemidler. De ordblinde forældre er på den måde rollemodeller for deres børn på en negativ måde. De forældre viser med eksemplets magt, at det ikke er nødvendigt at bruge IT-hjælp.
Ordblinde forældre er rollemodel for brug af IT:
Intelligens og uddannelse er meget nært beslægtet. I vores samfund er det uddannelsessystemet, der står for “hjernetræningen.” det er vanskeligt og tidskrævende at tilegne sig viden som ordblind, hvis man ikke bruger IT-hjælp. Uden IT-hjælp vil man ikke kunne følge med de andre på uddannelsen. Ordblinde der undlader at bruge IT-hjælp, nedprioriterer deres intellektuelle udvikling. Læs om arv på sundhed.dk.

Rollemodel og traume

Forældre vil selvfølgelig gøre alt for deres børn. Det gælder også, hvis de skal bruge IT-hjælpemidler for at være rollemodeller for deres børn.

Når forældre ikke er rollemodeller i forhold til IT-hjælpemidler, kan det skyldes
1) At de ikke ved hvor vigtigt det er, eller
2) At de er ramt af traumatiske symptomer der gør dem ude af stand til, at være rolle modeller ved at bruge IT-hjælpemidler.

Ordblinde forældre kan have symptomer, der minder om relations-traumer. Min hypotese er, at forældrenes traumatiske erindringer er årsag til, at forældrene ikke ønsker at bruge IT-hjælpemidler.

Når ordblinde forældre ikke kan eller vil bruge IT-hjælpemidler, så biddrager de til at videreføre en negativ social arv, der indebærer, at deres børns intellektuelle udvikling ikke prioriteres.